تجربه برند چیست؟

مفهوم تجربه در زمینه‌ های بازاریابی و مصرف کننده به طور متعدد به چشم می‌خورد: به عنوان مثال تجربه مشتری (هومبرگ و همکاران۲۰۱۷:جین و همکاران۲۰۱۷).تجربه خدمات (چندلر ولوش۲۰۱۵:هلکوالا۲۰۱۱) تجربه مصرف (لنیر ورادر۲۰۱۵) تجربه آنلاین مشتری(مکلین وولسون۲۰۱۶) تجربه حسی برند(براکوس و همکاران۲۰۰۹) در زمینه برندسازی برند به یک هدف متحرک با توجه به نقطه تماس بین …

تجربه برند چیست؟ ادامه »