عملکرد برند چیست؟

عملکرد برند معیاری برای سنجش نتایج یک برند در برابر اهداف تجاری و بازاریابی است. بسیار شخصی است و می تواند از یک برند به برند دیگر به شدت متفاوت باشد. نشان می دهد که یک برند چقدر در بازار موفق است و هدف آن ارزیابی موفقیت های استراتژیک یک برند است. برخی از محققین …

عملکرد برند چیست؟ ادامه »