انگیزه چیست؟

انگیزه به عنوان نیروی محرکه ای تعریف می شود که افراد را وادار به عمل، طرح اهداف و انجام آنها می کند. انگیزه به عنوان یک فرآیند روانی فیزیولوژیکی، رفتار انسان را کنترل می کند و به همین دلیل افراد تمایل دارند برای تعیین جهت، اقدام و انجام اهداف انگیزه خود را حفظ کنند. تعاریف …

انگیزه چیست؟ ادامه »