دانش برند چیست

دانش برند به افکار، احساسات وتجربیاتی اشاره دارد که مشتری با برند یا یک شرکت مرتبط می شود.دانش نتیجه ادراک و اطلاعات در یک زمینه خاص است. پروبست و همکاران(2001.24)دانش را مجموعه ای از شناخت ها و مهارت هایی توصیف کرد که افراد برای حل مشکلات از آنها استفاده می کنند . همبستگی اطلاعات متنوع، …

دانش برند چیست ادامه »