جستجوگر دانش
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ترجمه رایگان مقالات مدیریت بررسی مطالب کلیدی در بازاریابی

شما انتخاب کنیدما کاملا به صورت رایگان ترجمه کنیم

ترجمه مقالات معتبر ورایگان در حوزه مدیریت بازرگانی

نمونه ترجمه

ABSTRACT

A growing body of research testifies that humans naturally deduce certain images from auditory cues as they do
from visual cues. In the context of branding, this paper bridges two streams of research to reveal how the
interplay between the auditory and visual images embedded in brand identities influences consumer response.
Study participants were exposed to brand logotypes whose brand name and typography either agree or disagree
in the images they convey. The results revealed that audiovisual image congruence in brand identity leads to
increased brand appeal and quality perception as well as memory. In addition, the effect of auditory images and
that of visual images were found to equally influence associative mappings such that neither dominates the other.
These findings provide an evidential ground to reason and further explore how business enterprises may
effectively communicate their brand images through multisensory channels by providing guidance in the intuitive decision-making process involved in brand naming and visual identity development

چکیده

تعداد رو به رشدی از تحقیقات اثبات کرده اند که انسان ها به طور طبیعی همانند علائم بصری، از علائم شنیداری نیز تصاویر خاصی را تجسم می کنند. در زمینه برندسازی، این مقاله دو جریان تحقیقاتی را به هم پیوند می‌دهد تا نشان دهد چگونه روابط متقابل بین تجسمات شنیداری و بصری گنجانده شده در هویت برند بر واکنش مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارند. 

شرکت‌کنندگان در مطالعه در معرض لوگوتایپ‌های برند قرار گرفتند که نام و تایپوگرافی برند آن با تصاویری که منتقل می کنند، سازگار یا ناسازگار بود.

نتایج نشان داد که سازگاری تجسمات شنیداری وتصویری با هویت برند منجر به افزایش جذابیت برند و درک کیفیت و همچنین حافظه برند می شود. علاوه بر این، تجسمات شنیداری و تجسمات بصری بر نگاشت های تداعی کننده به طور مساوی تأثیر می گذارند، به طوری که هیچ کدام بر دیگری برتری ندارند.

این یافته ها دلایلی برای استدلال فراهم می کنند  و بررسی می کنند که چگونه شرکت‌های تجاری می‌توانند به طور موثر تصاویر برند خود را از طریق کانال‌های چندحسی با ارائه دستورالعمل هایی در فرآیند تصمیم‌گیری شهودی مرتبط با نام‌گذاری برند و توسعه هویت بصری مرتبط کنند.

 

جدید ترین مطالب